80 năm lịch sử Omron, nhà tiên phong tự động hóa Nhật Bản

80 nălch s Omron, nhà tiên phong tđộng hóa Nht bn.

 

Thành lp năm 1933, Omron có lch s phát trin 80 năm, t mt xưởng  nh bé trở  thành tp đn toàn cu, gn vnhiu mc quan trng ca lĩnh vc  tđộng hóa.

Lch s ca Omron có th chia thành 3 giai đon đc t:

1/ 1933-1960: Tăng năng sut ng nghip chế  to nh áp dng t đng hóa.

2/ 1960-1970: Ci  thin  cht  lượng  cusnvi công ngh mi

3/ 1970 đến nay: Sáng to tương  tác gia ngườvà máy vi ng dng công ngh thông tin.

 

Phn 1: Tăng năng sut công nghip chế to nháp dng t động hóa (1933-1960)

 

Năm 1941, Trường  đạhc tng hp Tokyo đ nghOmron nghn cu sn xut loi công tc chính xác c nh,  và  phi  có  đ bn cao. Sn phm hn thin ca Omron, tn phong  ti Nht, có tui  th lênti 100.00ln hot đng, mt con s thc sn  tượnvào  thi  đim  đó.

Trong chiến tranh thế  giơi th 2, trụ s và nhà máy chính ca Omron ti Osaka b phá hoi nng n và Tateisi quyết  đnh  rời  tr s v Kyoto. Sau chiến tranh, các cơ  s công nghip ca Nht b hư  hng nng.  Các đơn ng   le,  sn  phm  chính  ca Omron b gim t nhiu. Để tiếp tc tn ti và phát trin, Tateisi chuyển sang nghiên cứu  sản xuất  các thiết bị gia dụng như bếp xách tay, bàn là, bật lửa


Năm   1932,  một  nhân  viên  bán hàng máy X-quang tâm sự với Kazuma Tateisi (nhà sáng lập Omron): “nếu máy X-quang có khả năng   căn   thời   gian  chụp   phim chính  xác  tới  50ms  thì  đảm  bảo bán  rất  chạy  !”.    Vậy  là  Tateisi quyết tâm nghiên cu thc hin ý tưởny và mt hàng  tháng  tri  thử   nghim.  Năm  1933,  ông  đã chuyn mu rơ le thi gian này cho bnh vin Nissei Osaka kim tra và được  chng nhn đt mc chính xác yêu cu 50ms. Bnh vin Nissei gii thiu timer y cho công ty Dai Nippon chuyên chế  to máy X- quang và h quyếđnh đặt  hàng Tateisi sn  xut hàng lot. Đây chính là s khi đầu ca Omron trong lĩnh vc t động a.

Nă1934, cơn  o Muroto tàn phá nng n nưc Nht, và phát sinh nhu cu ln cho các loi rơ le bo v đin. Nhn thy tim năng y, Tateisi quyết đnh đầu  tư  phát trin  mnsn  phm  rơ  le như  đnh hướnu i cho Omron.

Nă1955, Omron bt  đu  tp  trung u phát trin tm nhiu dòng công tc chính xác, đạtu chun ca quân đi M MIL-Q-5923C. Để đáp ng nhu cu tương lai, Omron đã xây mt khu tr s mi khép kín, phv cho tt  c các công đon  phát trin  sn phm, t R&D, sn xut, ti điu hành.

Vànhnnăm 60, tự động a cônnghibt đầlan rng ở Nht, pt sinh mnh nhu cu cho c loi công tc chính xác có tui th lên tới 100 triu ln hot động. Tateisi nhn thy rng ng tc như vy phi dùng cu hình bán dn (tiếp đim kng tiếp xúc) và giao nhim v cho mt nhóm 7 k sư trẻ với bit danh là 7 chàng Samurai Thành công của nhóm này là công tắc   bán  dẫn   đầu tiên  của  Nhật, được giới thiệu ra mắt trong triển lãm thương   mại   quốc tế  nă1960 ti  Osaka. Sn    phy được chào đón  nnnhit  và mở   đầu   chogiai đon tích hợp rng rãi ng  nghệ  đin  tử  vào thiết bị tự động hóa.

Nă1960, Omron khi  công xây dng  Trung tâm nghiên cu R&D mi ti Ngaokakyo, Kyoto vi tng s vn đầu tư lên ti 280 triu yên, gp 4 ln vn lưu động ca c công ty vào thi đim đó.  Trung tâm y đã giúp Omron pt trin n tm cao mi. Giai đon đầu sau khi hoàn tnh, Trung tâmy đã cho ra 731 sn phm mi, bao gm 319 thiết b n dn, nhiu gp đôi con s ca 5 năm trước  đó gp li. Omron bt đầu được  biết đến rng rãi ti nhiu nước  như là mt nhà tn phong v công ngh.

Phn 2: Ci thin cht lưng cuc sng vi ng ngh mi (1960-1970)

Năm 1952, nhà sáng lp Omron, ông Kazuma Tateisi nhn thc được  2 khái nim mi: “t động hóa và “điu khin hc (cybernetics: ngành khoa hc nghiên cu quá trình thông tin, điu khin ca c h thng đin t, cơ hc, sinh hc)

Năm 1963, Omron bt tay vào nghiên cu sn xut máy n hàng t động và đổi tin t động, vi chc năng cao cp hơn các loi máy tương  t ca M sn xut và  đượ trưng  y ti  Hi  chơ  Thương  mi Tokyo năm đó. Kết qu là máy n hàng phiếu ăn t đng đã chc năng đu tiên ca  thế   gii,   có  thcp 3 loi phiếu được sm đưa  vào sử  dng ti Trung tâm mua sm Daimaru Kyoto, khi đầu cho giai đon cách mnmi  v điu khin hc.

T thp k 60, kinh tế Nht pt trin mnh dn đến lưlượng  giao thông tăng cao, đòi hi phi có gii pháp điu khin giao thông hiu qu đ tránh ùn tc và gim tai nn. Trước  yêu cu y, Omron bt tay vào nghn cu  h thng  phát hin  xe c và điu khin  tín hiu  đèn đường.  H thng đu  tiên được th nghim ti mt t giao thông ln  Kyoto năm 1964 đã chng  t được  tính hiu  qu cao. Sau đó Omron  đã hoàn thin h thng  đèn  tín  hiu  giao thông t đnđu  tiên trên thế  gii  và lp  đt  ti Tokyo. Omron liên tc nâng cp công ngh điu khin để  tăng cường  chc năng và phm vi điu khin cho c h thng y, làm ntncho h thng điu khin giao tng hin đi ny nay.

Vào gia thp k 60, xã hi phát trin ny sinh nhu cu  gim  thiu  lao độnchân tay. Omron bt  tay nghiên cu pt trin dng nhà ga đường  st mi và cùng vi Công ty Đường st Kinki Nippon,  hoàn thin mu cng kim soát vé t đng vào năm 1964. Sau đóOmron tiếp  tc  phát trin  loi  cng soát vé tđộng x lý được  nhiu loi vé khác nhau cho nhà ga mi Kitasenri. Ti năm 1967, h thng ga hoàn toàn t động  ca Omron được   lp  đt  và đưa  vào sdng.

Năm 1965, Omron phi hp vi  Automatic Canteen Co., nhà sn  xut  máy n hàng t đnln  nht M, phát trin mt máy mi h tr th tín dng. Tiếp theo là h thng x lý th cho c máy ATM s dng th t, được lp đt ti ngân ng Sumitomo năm 1969, m ra thi k ngân hàn đin  tử  cho Nht bn. Công nghcơ bn  y ca Omron vn  tiếp  tc được  áp dng trong các h thng x lý th t trên thế gii cho đến ngày nay.

Cui nhng năm 60, s ph biến ca máy nh s hc nh đã  thu t quan tâm ca Omron.

Năm  1969, Omron ra mt máy nh s hc đ bàn nh nht thi đó  v tên  gi  Calculet 1200  và  sađó  thương mi  a  dònmáy  nh giá  r Omron-800, được phổ   biến   và  phát  trin rng rãi trong nhng năm sau.

Gia nhng năm 70, Omron thành lp mt phân ban mi cho k thut y hc, nghiên cu cách thu thp các d liu sinh hc ca cơ th người.  S cng tác gia Omron và các vin y hc, trưng  y ca Nht dn đến s ra đi ca mt lot c sn phm y tế quan trng như máy đo huyết áp (ra mt năm 1978) và nhit kế đin  tử  (năm 1983).

Năm 1972, Omron cùng vi tp đn Sun Industries phi hp thành lp công ty Omron Tayio vi nhà máy dành  riêng cho các công nhân là nhng người  tàn tt. Ông Tateisi tin rng nhng người tàn tt không csthương   xót, mà  là  cơ  hi được  làm vic và đóng góp cho xã hi.

 

Phn 3: Sáng to tương tác gia ngưi và máy vi ng dng công ngh thông tin (1970 đến nay)

Bđầu  t thk 70, ng ngh máy nh nhanh chóng xâm nhp o công nghip và xã hi. Sự  kết hp gia ng nghệ  máy nh, truyn thông và điu khin dn đến nhiu yêu cu phát trin máy móc đa dng. Đi mt vi tch thc mi, Omron tp trung ngun lc  phát trin  thuyết  SINIC, dòng sn  phm điu khin lp trình logic, logic m và ng ngh x lý nnhm mang đến  kh năng tương  tác mới  giữa người và máy móc.

Ngay t cui nhng năm 60, Omron đã tp trung vào phát trin xã hi, khoa hc và công ngh. Ông Tateisi tin rng ngoài sc mnh công ngh, ng ty cn phi có tm nhìn tt đ có thđánh giá và đáp ng nhu cu  thay đi ca  xã  hi,  nhm  đưa  Nht  bn  trthành mt cườnquc trên thế gii. Omron đã tnh lp  mnm nghn cu  năm  1967 vi  đ tài kthut d o tương  lai, dn đếs hình thành ca thuyết   SINIC  (Seed Innovation  to  Need  Impetus Cyclic Evolution). Thuyết y được  gii khoa hc đc bit hưởnng khi ra mt trong Hi ngh quc tế vnghiên cu tương lai năm 1970. Theo thuyết SINIC, khoa hc, công ngh và xã hi có mi quan h mang tính chu k, trong đó mi lĩnh vc tác đng và y nh hưởng ti 2 lĩnh vc còn li theo 2 chiu. chiu th nht: khoa hc ng to ra nngh mi, kích thích phát trin  xã hi.  chiu thhai, nhu cu xã hi khuyến khích phát trin công nghvà mong đợi nhng thành tựu khoa hc mi. Các yếu tố y nh hưởnln nhau theo chu k, khiến xã hi không ngng tiến hóa.

Gia thp k 70, ng nghip chế to chuyn hướng t sn  xut  hàng lot  mt sn  phsang chế  to nhiu sn phm vi s lượng tng loi ít hơn. Omron sm  nhn  thnhu cu  ca c b điu  khin  lp trình tc đ cao và bt tay vào phát trin công c lp trình tun t năm 1968, và cho ra mt b điu khin lp  trình được  vi  tên gi Sysmac. Dòng PLC đu t nà đặt    nn tng tu chun cho hệ  thng đikhin lp trình, nâng tđộng  nhà máy n tm cao mi và tăng năng sut cho ngành công nghip chế to Nht bn.

Vi mc đích sáng to s hài a gia người và máy, Omron theo đui phát trin logic m, được  coi là công ngh ct lõi cho thế h sau.  Kếqu nghiên cu cho pp Omron sn xut ra b điu khin m tc đ nhanh nht thế  giới vào năm 1987, mt b điu  khim đa năng  tc  đ siêcanữa  vào năm 1988, cùng với vi xử  lý mcho máy nh đu tiên.

V sau, Omron áp dng rng rãi logic m kết hp vi công ngh cm biến cho các thiết b t đng hóa đa dng, làm nn tng cho vic pt trin công ngh vi kh năng ging người thc

Tháng 1 năm 1990, công ty đi tên t Omron Tateisi Electronics sang Tp đoàn Omron, và đặt ra kế hoch phát tridài h10 năm. Kế  hoch y tp  trung phát trin kinh doanh cho 3 lĩnh vc: công nghip, xã hi  và  đi   sng  hàng  ngày.  Trong  công  nghip, Omron tp trung vào vi mch đin t. S kết  hp  logim và  công nghệ  điu  khin thúc đẩmnh quá trình tự  đng a nhà máy. Trong công đon  kim  tra  sn phm hoàn thin, Omron khuyến khícchuyn  t vic  s dng nhân công sang dùng máy kim tra tự  đng, kết hp ng nghcm biến và tin hc. Năm 1990, Omron gii thiu hệ  thng kim tra F300 và 6 năm sau đó ra mt h thng VT-Win đa năng  (xem hình) cho c y chuyn sn xut và gn linh kin mch in.

Vào dk nim  70 năm  thành lp,  Omron khánh thành Trung tâm Sáng to Keihanna ti Kyoto, nơi tp trung các hot đng R&D quan trng nht trong vic phát trin sn phm mi.

Trong bi cnh thay đổi khí hu và các vn đề  môi trường  tcu,  Omron thành lp  phân bami chuyên v các gii pháp môi trường năm 2009. Ngoài vic  cung cp  các sn  phm  tiết  kim  nănlượng như  thiết  btheo i tiêu th đin,  cm  biếđin năng, rơ  le DC, Omron còn đưa  ra nhiu gii pp nhm bo tn và tái to năng lượng C th, Omron đã gii thiu h thng cho phép theo dõi mc đ CO2 liên tc nh kết hp mt lot c thiết b môi trường ca hãng. H thng n có kh nănpn tích tđộng các khu vc có kh năng tiết gim năng lượng s dng.

Tháng 7 năm 2011, Omron ra mt chiến lược 10 năm mi  cho đến  hế2020, vi  tên gi VG2020 (Value Generation 2020) vi mc đích pt trin Tp đoàn vào giai đon mi trên toàn cu. Ti nay, Omron đã có mt  trên hàng chc quc gia, vi  hơn  26 ngàn nhân viên cùng doanh thu hàng t đô la mi năm.

 4.130      24/04/2015
Trao đổi nội dung về bài viết

 Bảo An Automation

CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO AN
Địa chỉ: Số 3A Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Văn phòng 1: Khu dự án Vân Tra B, An Đồng, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
Văn phòng 2: Số 3/38, Chu Huy Mân, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Nhà máy: Khu dự án Vân Tra B, An Đồng, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 2253 79 78 79, Hotline: (+84) 936 985 256
Mã số thuế: 0200682529
 Thiết kế bởi Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Bảo An
 Email: baoan@baoanjsc.com.vn -  Vừa truy cập: 19 -  Đã truy cập: 39.932.532
Chat hỗ trợ